Velká novela ZOK – 5: Přísnější postihy nekontaktních a povinnosti neplnících korporací

Účelem této změny v novele zákona je zredukovat množství neaktivních společností, které neukládají povinné údaje do sbírky listin. Nesplní-li obchodní korporace povinnost předložit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji k tomu rejstříkový soud, aby tak ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výzvy učinila. Pokud nebude požadované předloženo, může být uložena pořádková pokuta do výše 100 000 Kč.

Zrušení společnosti

Možná sankce zrušení společnosti je napojena na situaci, kdy se výše uvedenou výzvu společnosti nepodaří doručit do vlastních rukou, tj. nepodaří se ji kontaktovat. Všechny obchodní korporace mají ze zákona zřízenu datovou schránku, v jejímž případě se obvykle uplatňuje takzvaná fikce doručení, která ovšem v tomto případě bude vyloučena, jelikož náhradní doručení se nepřipouští. Pakliže se tedy výzvu nepodaří doručit prostřednictvím datové schránky (tj. pokud se ve stanovené době do datové schránky společnosti nepřihlásí příslušná osoba), bude se soud pokoušet výzvu doručovat dalšími způsoby upravenými v § 45 OSŘ, a pokud i to bude marné, zahájí rejstříkový soud řízení o zrušení dotčené společnosti a údaj o zahájení tohoto řízení zapíše bez řízení do obchodního rejstříku.

Zrušení obchodní korporace s likvidací, nebo bez likvidace

Pokud se v průběhu řízení o zrušení obchodní korporace neukáže, že její majetek postačuje alespoň na úhradu nákladů likvidace, rozhodne rejstříkový soud, pokud by tím nebylo podstatně zasaženo do práv třetích osob, o zrušení obchodní korporace bez likvidace. Jinak rozhodne o zrušení obchodní korporace s likvidací. Toto rozhodnutí může soud vydat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne výše uvedeného zápisu údaje o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace do obchodního rejstříku. Pokud rejstříkový soud rozhodne o zrušení obchodní korporace bez likvidace, vykoná na základě tohoto rozhodnutí zápis ve veřejném rejstříku. Předpokládá se, že obzvláště na počátku účinnosti velké novely ZOK bude zahájeno značné množství takovýchto řízení a zanikne celá řada „prázdných” společností.