Ochranné známky – nově i zvukové a pohybové

Od 1. 1. 2019 v České republice a od 14. 1. 2019 na Slovensku nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách, která přináší důležité změny.

Zrušení automatického zamítnutí shodných ochranných známek

Úřad průmyslového vlastnictví v ČR a na Slovensku upozorňuje na nové druhy ochranných známek a na jednu z nejvýznamnějších změn – přestane automaticky zamítat nové přihlášky známek, které jsou shodné se staršími již zapsanými. Tato změna může způsobit to, že úřad zapíše identickou ochrannou známku a pokud proti ní nebude podána námitka vlastníků starších shodných známek ve lhůtě 3 měsíců, bude tato známka zapsaná.

Týká se to nejen přihlášek podaných po novele, ale také těch přihlášek, které byly podány ještě před účinností novely. Vlastníci ochranných známek si tak budou muset sami hlídat nové přihlášky ochranných známek a případně podat námitku.

ochranná známka

Zrušení nutnosti grafického znázornění ochranné známky

Doteď platilo podle definice ochranných známek, že musí být schopna grafického znázornění, jinak ji úřad odmítne. Novela však umožňuje zapsat ochranné známky, které mohou být vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky.

Nové druhy ochranných známek

Novela přináší nové typy ochranných známek, které půjde zaregistrovat: 3D známku, pohybovou, zvukovou, audiovizuální či holografickou. Tyto známky mohou být ve formátu JPEG, MP3 nebo MP4. Bude možné také zaregistrovat čichovou nebo chuťovou ochrannou známku.

Tyto změny jsou přeneseny do českého právního řádu 14. 1. 2019.

Jak a proč zaregistrovat ochrannou známku?

Ochranná známka slouží k odlišení výrobků a služeb jedné osoby od výrobků a služeb druhé osoby. Můžete si zaregistrovat ochrannou známku třeba pro logo, název společnosti, frázi charakterizující určitý výrobek nebo službu, ale také třeba barvy, tvar nebo obal výrobku.

Druhy ochranných známek:

a) slovní (včetně osobních jmen)
b) obrazová
c) kombinovaná
d) prostorová
e) tvořená barvou

Ochranná známka platí po dobu 10let a její vlastník má výlučné právo k jejímu užívání.

Registrace se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví podáním přihlášky, kterou najdete na stránkách úřadu. Po podání přihlášky úřad zkoumá, zda má přihláška všechny administrativní náležitosti a zda byl zaplacen správní poplatek (5 000 Kč v případě české národní známky, 900 eur v případě komunitární ochranné známky).

Poté v druhé fázi probíhá věcný výzkum, kdy se hodnotí známka jako taková. Pokud dopadne věcný průzkum dobře, přihláška ochranné známky se zveřejní. Po zveřejnění přihlášky je možné podat námitku proti jejímu zápisu – pokud se tak nestane do 3 měsíců, dojde k registraci známky. Registrace ochranné známky trvá v nejlepším případě přibližně 8 měsíců.

Ochrannou známku může zaregistrovat fyzická nebo právnická osoba, nebo je možné se nechat na základě plné moci zastoupit advokátem či patentovým zástupcem.